Mimořádné opatření k 5.10.2020

2 Říj 2020

Mimořádné opatření k 5.10.2020

Mimořádné opatření č. 26/2020
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“), ve spojení s §85odst.1a3 zákona č.258/2000Sb.,

nařizuje
mimořádné opatření při epidemii

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 25. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), veznění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

  • individuální návštěvy knihoven a studoven
  • individuální konzultace
  • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob
  • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob
  • klinické a praktické výuce a praxi

2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou

  • povinné školní docházky
  • praktického vyučování a praktické přípravy
  • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti
  • praktických škol jednoletých a dvouletých

3. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol správem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání vzákladní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce

4. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání

5. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv

6. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.