Probíhající projekty

Název projektu:        Jan Bosco Havířov – Kvalitní, přátelské a bezpečné místo
Dotace
                          4 580 000 Kč
Poskytovatel               MŠMT, EU – Operační program Jan Amos Komenský
reg.číslo                        CZ.02.02.XX/00/22_002/0000251
Realizace                      1.10.2022 – 30.9.2025

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávávní, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

účelem dotace je:
– zvyšování kvality inkluzivity a účinnosti systému vzdělávávní
– zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Cílem jednotlivých aktivit je:
– podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) SVČ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
– podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SVČ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora
– osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v SVČ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti (formou projektové výuky, tandemové výuky, vzděláváním s využitím nových technologií, zážitkové pedagogiky, propojováním formálního a neformálního vzdělávání a aktivizujícími metodami).  Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

Název projektu:                         Odborné učebny v CSVČ sv. Jana Boska v Havířově
Reg. číslo projektu:                  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016156
Výše schválené podpory:        2 400 000 Kč
Doba realizace:                         1. 2. 2021 – 30. 9. 2022

 

Projekt umožní zkvalitnit nabídku zájmového vzdělávání v Havířově. Realizací projektu došlo k rekonstrukci stávající infrastruktury dvou prostor CSVČ v Havířově, kdy vznikly odborné učebny sloužící výuce robotiky, 3D aditivních technologií a práce s digitálními technologiemi. Oba výukové prostory byly podrobeny nezbytným stavebním úpravám a následně vybaveny nábytkem, IT vybavením a výukovými pomůckami. Za účelem zajištění bezbariérovosti byl pořízen mobilní schodolez na pobočku Město. Od září 2022 v rámci udržitelnosti projektu začínají v učebnách počítačové kroužky, zájmové útvary 3D tisku a robotiky a během roku budou realizovány workshopy pro děti i rodiče, projektové dny ve spolupráci s okolními školami  a o prázdninách příměstské tábory zaměřené na práci i zábavu s digitálními technologiemi.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

FOTOGALERIE UČEBEN

FOTOGALERIE WORKSHOPŮ DĚTÍ S RODIČI

FOTOGALERIE PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

 

 

 

Název projektu:                         Hezky česky
Název výzvy:                             Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny
Rozhodnutí č.:                          0058/15/UKR_JK/2022

Výše schválené podpory:        212 000 Kč
Doba realizace:                         1. 4. 2022 – 31. 8. 2022

Účelem dotace je zajištění realizace aktivity – intenzivního jazykového kurzu češtiny jako druhého jazyka pro děti a mládež ve věku 14 – 18 let, tato aktivita je reaizována mimo školní vyučování. Jedná se o výuku českého jazyka v rozsahu 3-4 hodiny denně 4 dny v týdnu pro děti a mládež uprchlíků z Ukrajiny, kteří navštěvují naše středisko. Jsou ubytováni v blízkosti a jejich jazykové dovednosti budou intenzivně rozvíjeny díky zapojení odborného lektora a využívání učebních pomůcek.  K praktickému a interaktivnímu zdokonalování využijí také zapojování do aktivit organizace – zájmových útvarů, letního příměstského tábora…