Rok 2018-2020

Projekt OP VVV – Šablony II

Název projektu: Kvalitní, přátelské a bezpečné místo

Dotace                               2 170 366 Kč
Poskytovatel                     OP VVV
Reg. číslo projektu           CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008670
Místo realizace                 CSVČ sv. Jana Boska v Havířově
Realizace                           8/2018 – 31. 7. 2020

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cílem jednotlivých aktivit je:

  • Poskytnout dočasnou personální podporu – sociálního pedagoga střediskům volného času a podpořit účastníky ohrožené školním neúspěchem.
  • Prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků SVČ a odborníků z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků i pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce.
  • Podpořit pedagogy SVČ ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím odborně vedené supervize/mentoringu.
  • Realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro účastníky SVČ – aktivita vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení účastníků
  • Realizace badatelského klubu pro účastníky SVČ – aktivita umožňuje vedle rozvoje klíčových kompetencí účastníků také profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Rozvíjí badatelské dovednosti v přírodovědných, technických a společenských oborech s využitím polytechnických pomůcek.

Fotogalerie:

Odborník z praxe – taneční tréninky s Katkou na pobočce Město

Odborník z praxe – semináře a tréninky TKD

Odborník z praxe – výtvarné aktivity ve Městě

Badatelského klubu v Majáku

Badatelský klub na Šumbarku

Klub zábavné logiky a deskových her na Šumbarku

Badatelský klub v Majáku